Kevser Suresi

Kevser Suresi

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, fazileti,  kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim Olan Allah c.c. ‘ün Adiyla)

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,
kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali,

 

 Kevser Suresi Türkçe Okunuşu

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Kevser Suresinin Anlamı Meali

Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

 

Kevser Suresinin  Tevsri

Kevser Suresi Mekke’de nazil olmuştur. Üç ayettir. Peygamber Efendimize ihsan olunan “Kevser” nimetini bildirdiği için bu isim verilmiştir.
Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Seni bir çok fevkalade hayra eriştirdik, senin adını yükselttik.
Kevser’den maksat, âlimlerin çoğuna göre cennette bir ırmak veya bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak zevk ve mutluluk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zeberceddendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlar kadar çoktur.
Artık ey Resulüm! Bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbin için namaz kılarak ve kurban keserek şükür vazifesini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun.

Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana hınç besleyen, buğz eden, sana “ebter” soyu kesik diyen kimse yok mu? İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin zürriyetin devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir.

Kevser surenin iniş sebebi hakkında

Peygamber Efendimizin muhterem oğlu Hazreti Kasım vefat edince “As İbn–i Vail” dedi ki; “Hazreti Muhammed Mustafa’nın nesli artık kesildi. Kendisi ‘ebter’ kaldı.” O ve diğer müşrikler, erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendimize tabi olmaktan men etmek istiyorlardı.
İşte o kâfirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için bu sure nazil olmuştur. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok hakikatlere işaret etmiştir. Peygamber Efendimizin İlahi korumaya mazhar ve bir çok nimetlere nail olduğunu beyan etmiş, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete ereceklerini, muhalefette bulunanların da Allah–ü Teala’nın kahrına uğrayacaklarını ifade etmiştir.

 

kevser suresi, kevser suresi dinle, kevser suresi anlamı, meali, kevser suresi okunuşu, kevser suresi tefsiri, kevser suresi arapça, kevser suresi türkçe, kevser suresi arapçası, okunuşu, kevser duası, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,

Maun Suresi

Maun Suresi

maun suresi, maun suresi dinle, maun suresi meali, anlamı, manası, maun suresi ne demek, maun suresi ve anlamı, maun suresi tefsiri, maun suresi açıklaması, maun suresi arapça, maun suresi türkçesi, okunuşu, eraeytellezi, ezberleme, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,/

Maun Suresi Arapça Okunuşu

maun suresi, maun suresi dinle, maun suresi meali, anlamı, manası, maun suresi ne demek, maun suresi ve anlamı, maun suresi tefsiri, maun suresi açıklaması, maun suresi arapça, maun suresi türkçesi, okunuşu, eraeytellezi, ezberleme, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,
maun suresi, maun suresi dinle, maun suresi meali, anlamı, manası, maun suresi ne demek, maun suresi ve anlamı, maun suresi tefsiri, maun suresi açıklaması, maun suresi arapça, maun suresi türkçesi, okunuşu, eraeytellezi, ezberleme, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası, sure,

Maun Suresi Türkçe Okunuşu

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

 

Maun Suresi Anlamı Manası  Meali

Ey Muhammed! Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

 

Maun Suresi Dinle

maun suresi, maun suresi dinle, maun suresi meali, anlamı, manası, maun suresi ne demek, maun suresi ve anlamı, maun suresi tefsiri, maun suresi açıklaması, maun suresi arapça, maun suresi türkçesi, okunuşu, eraeytellezi, ezberleme, Allah, c.c., muhammed, s.a.v., namaz, oruç, hadis, dua, duası,  sure,/

 

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi

kureyş suresi, kureyş suresi türkçe okunuşu, kureyş suresinin arapça okunuşu, kureyş suresinin anlamı, kureyş suresinde nelerden bahsediliyor, kureyş suresi dinle, manası, meali,  kureyş suresi arapça, liilafi kureyş dinle, lilafi kureyş dinle

Kureyş suresi Arapça Okunuşu

kureyş suresi, kureyş suresi türkçe okunuşu, kureyş suresinin arapça okunuşu, kureyş suresinin anlamı, kureyş suresinde nelerden bahsediliyor, kureyş suresi dinle, manası, meali,  kureyş suresi arapça, liilafi kureyş dinle, lilafi kureyş dinle
kureyş suresi, kureyş suresi türkçe okunuşu, kureyş suresinin arapça okunuşu, kureyş suresinin anlamı, kureyş suresinde nelerden bahsediliyor, kureyş suresi dinle, manası, meali, kureyş suresi arapça, liilafi kureyş dinle, lilafi kureyş dinle

Kureyş Suresi Okunuşu Türkçe

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi ve Anlamı

Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.

Kureyş Suresinde Nelerden Bahsedilir

Bu sûrede Kureyş’e verilen nimetler, güven ve refah dile getirilmektedir. Sûrede Kureyş adına yer verilmiş olması Hz. Peygamber‘in ve ilk müslümanların bu kabileye mensup olmalarının yanı sıra Kabe’nin bakımı, Kabe ve hac işlerinin yönetimi, hacılara su ve yemek dağıtımı gibi hizmetlerin yine bu kabile tarafından yerine getirilmiş olmasıyla bağlantılıdır.

Sûrenin başında Allah‘ın Kureyşliler’i yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı ifade edilir.Kelimenin dostluk anlamı dikkate alındığında burada hem Kureyş’in kendi İçindeki güven ve kaynaşmaya hem de komşu topluluklarla aralarındaki dostluğa dikkat çekildiği anlaşılır. Tefsirlerde, bu âyetlerde sözü edilen yolculuklarla Kureyşliler’in yaz mevsiminde Suriye bölgesine, kış mevsiminde Yemen taraflarına ticaret amacıyla düzenledikleri seyahatlere işaret ettiği belirtilmektedir. Kureyşliler bu ticari seferler sayesinde bir yandan ekonomik durumlarını düzeltiyor, diğer yandan da çeşitli medeniyet ve kültürleri tanıma imkânı buluyorlardı.

Kureyş sûresinde daha sonra Allah‘ın Kureyşliler’i doyurup açlıktan kurtardığı ve korkularından kurtardığı vurgulanarak bu nimetlerden dolayı Allah’a ibadet etmeleri emredilir. Çünkü Allah onları, hem ikamet ettikleri Mekke ve civarında hem de bu bölge dışına yaptıkları yolculuklarda emniyet içerisinde olmalarını sağlamış hem de Fil ordusunu onların başından savmıştır. Aynı şekilde tarıma elverişsiz olan Mekke ve çevresini Hz. İbrahim’in duası ve Kabe’nin kutsallığı sayesinde insanların rağbet ettikleri bir yer haline getirmiştir. Mekke’nin bu özelliği sayesinde o dönemde ticaret gelişmiş ve Kureyş bolluğa kavuşmuştu. Sûrede “bu ev” (Kâbe) ifadesinden sonra Allah’ın verdiği nimetlerin hatırlatılması Kureyş’in sahip olduğu saygınlığa ve nimetlere Kabe sayesinde ulaştığını ima eder. Kureyş sûresinin mesajı genel olarak ihsan edilen nimetlere lâyık olmaya ve yalnızca Allah’a kulluk etmeye yöneliktir.

kureyş suresi, kureyş suresi türkçe okunuşu, kureyş suresinin arapça okunuşu, kureyş suresinin anlamı, kureyş suresinde nelerden bahsediliyor, kureyş suresi dinle, manası, meali,  kureyş suresi arapça, liilafi kureyş dinle, lilafi kureyş dinle

Kureyş Suresi Dinle

 

 

Fil Suresi

Fil Suresi

fil suresi, fil suresi dinle, fil suresinin anlamı, fil suresi meali, fil suresi ve anlamı, fil suresi arapça, fil suresinin manası, açıklaması, fil suresi tefsiri, Allah, c.c., muhammet, muhammed, s.a.v., namaz, abdest, oruç, hadis,

fil suresi, fil suresi dinle, fil suresinin anlamı, fil suresi meali, fil suresi ve anlamı, fil suresi arapça, fil suresinin manası, açıklaması, fil suresi tefsiri, Allah, c.c., muhammet, muhammed, s.a.v., namaz, abdest, oruç, hadis,
fil suresi, fil suresi dinle, fil suresinin anlamı, fil suresi meali, fil suresi ve anlamı, fil suresi arapça, fil suresinin manası, açıklaması, fil suresi tefsiri, Allah, c.c., muhammet, muhammed, s.a.v., namaz, abdest, oruç, hadis,

Fil Suresi Dinle

Fil Suresi Arapça Okunuşu

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ (1) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاْكُولٍ (5

)

 Fil Suresi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim ( Rahman ve Rahim Olan Allah ‘ın Adıyla )

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Fil Suresinin Anlamı, Manası, Meali

Ey Habibim ! Kâbe’yi yıkmaya gelen Fil sahiblerine Mevlanın ne ettiğini görmedin mi ? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı ? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Fil Vakası

Habeş hükmdârı Necâşînin Yemen vâlîsi olan “Ebrehe” isminde bir adamı vardı. Ebrehe insanları Mekke-i Mükerremedeki Kâ’beyi ziyâretinden vazgeçirmek için San’a şehrinde büyük ve süslü bir kilise yapdırdı. Fekat maksâdı hâsıl olmayıp Kâ’beyi ziyâret edenler o kiliseyi ziyârete gelmediler. Ayrıca Fukaym kabîlesinden Nüfeyl adlı bir genç gece gizlice getirdiği pislikleri ile kilisenin her tarafını kirletdi. Bunu bahâne eden Ebrehe büyük bir ordu hâzırlayarak Mekke üzerine yürüdü. Ordusunun önünde Necâşîden getirdiği büyük bir fil vardı. Fili ordunun önünde yürütmekle ordusunun gâlib geleceğini sanıyordu.

Böylece ordu Mekke üzerine yürüdü. Şehre gireceği zemân fil yere çökdü ve bir dahâ ileri gitmedi. Bütün uğraşmalar onu Mekke istikâmetine götüremedi. Başka yönlere ise koşa koşa gidiyordu. Tam bu sıralarda Allahü c.c. Ebâbil denilen kuşları gönderdi. Ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları taşları Ebrehenin ordusu üzerine atdılar. Âyet-i kerîmede de belirtildiği gibi ordu “yenilmiş ekin yaprağı” gibi oldu.

Bu hâdisenin vuku’ bulduğu seneye Arablar “Fil senesi” derlerdi. Bu vak’adan 50-55 gün sonra Peygamber Efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâya teşrif buyurdu.

Fil Suresi Fazileti

Fîl sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 5 ayet, 20 kelime ve 96 harftir.

Peygamber Efendimiz Resulüllah sav buyurdular ki: (Her kim Fîl sûresini okursa Allah c.c. o kimseyi depremle yere geçmekten muhafaza eder.)

Akşam ve yatsı arası 1000 defa okuyanın her türlü isteği kabul görür.
Fil suresi kiremit parçası üzerine yazılır, intikam alınacak kişinin hanesine gömülürse; o hane sahipleri huzur bulamaz.
Onların üzerine çamurdan pişmiş ve sertleşmiş taşları atıyorlardı.
SİCCİL, katı ve sert anlamındadır. Taşlaşmış çamurdur. Pişmiş çamur..

Bu taşların da mahiyeti insanlar tarafından bilinmiyordu. Siccil kelimesinin nekra olarak gelmesi bilinmeyen taşlar olduğunu ifade etmektedir.
. Sonunda onları yanık ekin yaprağı gibi yaptı.
ASF, ekin yaprağı anlamındadır. Dolunun yaraladığı ve doldurduğu, çekirge tarafından yenmiş ekin gibi demektir. Ekinin yenmesi iki şekilde olur. Biri hayvanlar girip çiğnemiş ve kurt tarafından yenmiş ekin demektir.

Bu ayette peygamberimize (sav) teselli ve düşmanları olan müşriklere tehdit vardır. Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin başına gelen müşriklerin de başına geleceğini biliniz.

Gelecekte de İslam dinini ortadan kaldırmak için tuzak kuranların tuzaklarının aynı şekilde başlarına geçeceğini ima ve işaret etmektedir.
fil suresi, fil suresi dinle, fil suresinin anlamı, fil suresi meali, fil suresi ve anlamı, fil suresi arapça, fil suresinin manası, açıklaması, fil suresi tefsiri, Allah, c.c., muhammet, muhammed, s.a.v., namaz, abdest, oruç, hadis,

 

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi

fatiha suresi, fatiha, fatihanın anlamı, fatiha duası, fatiha suresinin anlamı, fatiha dinle, fatiha suresinin manası, fatiha suresinin tevsiri, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin okunuşu, arapça okunuşu, türkçe okunuşu

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ () الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ () إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ () اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ () صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ.()

Fatiha Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah ‘ün adıyla)

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı ( Manası ve Meali )

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

 

fatiha suresi, fatiha, fatihanın anlamı, fatiha duası, fatiha suresinin anlamı, fatiha dinle, fatiha suresinin manası, fatiha suresinin tevsiri, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin okunuşu, arapça okunuşu, türkçe okunuşu
fatiha suresi, fatiha, fatihanın anlamı, fatiha duası, fatiha suresinin anlamı, fatiha dinle, fatiha suresinin manası, fatiha suresinin tevsiri, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin okunuşu, arapça okunuşu, türkçe okunuşu

Fatiha suresinin Faziletleri

Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da  şu duayı okusun. ( Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen.Amin. ) ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur. Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.
Hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur. ( Allahümmeşfi ente’ş-Şafi,Allahümmekfi ente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.)

Evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve bereket artar. Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas sürelerini okuyup, avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka herşeyden korunur. Bir tehilike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunmuş olur. Bir badrak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da ,içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın ziniyle şifa bulur.

2 rekat namaz kılınır ; her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edilir.Bu dua kabul olur.Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur. Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur.Malı-Mülkü artar.
fatiha suresi, fatiha, fatihanın anlamı, fatiha duası, fatiha suresinin anlamı, fatiha dinle, fatiha suresinin manası, fatiha suresinin tevsiri, fatiha suresinin fazileti, fatiha suresinin okunuşu, arapça okunuşu, türkçe okunuşu

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

ayetel kürsi, ayetel kursi,  ayetel kürsinin, okunuşu, oku, dinle, fazileti, meali, faziletleri, korkuya iyi gelen dua ayetel kürsi, ayetel kürsi nedir, ayetel kürsi hakkında

ayetel kürsi, ayetel kursi,  ayetel kürsinin, okunuşu, oku, dinle, fazileti, meali, faziletleri, korkuya iyi gelen dua ayetel kürsi, ayetel kürsi nedir, ayetel kürsi hakkında
ayetel kürsi, ayetel kursi, ayetel kürsinin, okunuşu, oku, dinle, fazileti, meali, faziletleri, korkuya iyi gelen dua ayetel kürsi, ayetel kürsi nedir, ayetel kürsi hakkında

 

  Arapça Türkçe Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsinin Anlamı

O’ndan başka ilah olmayan Allah Teala, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Ayetel Kürsi Fazileti

 

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi ; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin ALLAH c.c. geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

ayetel kürsi, ayetel kursi,  ayetel kürsinin, okunuşu, oku, dinle, fazileti, meali, faziletleri, korkuya iyi gelen dua ayetel kürsi, ayetel kürsi nedir, ayetel kürsi hakkında